THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

LẬP DANH MỤC

16/12/2020 10:36 | Lượt xem: 245

A -  KHAI BÁO DANH MỤC

(Từ giao diện HOME bấm vào biểu tượng DANH MỤC)

+ TÁC DỤNG: Khai báo các danh mục đối tượng cần thiết để quản lý gồm: DANH MỤC SẢN PHẨM, KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP,NHÂN VIÊN, CÁC KHOẢN CHI PHÍ QUẢN LÝ

I : DANH MỤC HÀNG HÓA

 

+ Chức năng các nút bấm

 • NÚT “Ba chấm***” : Quay lại phần DANH MỤC
 • XÓA HẾT: xóa toàn bộ danh mục cũ
 • EXPORT: Tạo ra 1 file excel chứa Danh mục HÀNG HÓA

+ Bấm nút “XÓA HẾT” để xóa hết toàn bộ danh mục cũ hoặc click chuột lên MÃ SP cần xóa để xóa từng mã hàng

Lưu ý:

 + tuyệt đối không xóa hay thêm hàng (cột).

 + Click đúp lên từng tiêu đề để sắp xếp danh mục theo thứ tự AnphaB

+ Thêm thông tin các trường thông tin

 • Mã Sản phẩm (MÃ SP): Thông tin bắt buộc gồm ký tự CHỮ VÀ SỐ (Nếu chưa biết cách đặt có thể đặt:  SP + số tăng dần)
 • Tến sản phẩm (Tên SP): Ghi đầy đủ tên sản phẩm
 • Đơn vị Tính (ĐVT): là đơn vị nhỏ nhất đang quản
 • Giá Nhập (Giá vốn):
 • Giá Bán lẻ: Giá tham khảo khi lập phiếu bán hàng (giá bán có thể thay đổi trực tiếp khi lập phiếu)
 • Tồn đầu số lượng: Tồn tại thời điểm bắt đầu dung phần mềm (nhập 1 lần duy nhất)
 • Tồn đầu giá trị =  Tồn đầu SL * Giá vốn  

II  DANH MỤC KHÁCH HÀNG

 

 

+ Chức năng các nút bấm

 • NÚT “Ba chấm***” : Quay lại phần DANH MỤC
 • XÓA HẾT: xóa toàn bộ danh mục cũ
 • EXPORT: Tạo ra 1 file excel chứa Danh mục khách hàng

+ Bấm nút “XÓA HẾT” để xóa hết toàn bộ danh mục cũ hoặc click chuột lên MÃ KH cần xóa để xóa từng KHÁCH HÀNG

Lưu ý:

 + tuyệt đối không xóa hay thêm hàng (cột).

 + Click đúp lên từng tiêu đề để sắp xếp danh mục theo thứ tự AnphaB

+ Thêm thông tin Khách hàng

 • Mã Khách hàng  (MÃ KH): Thông tin bắt buộc gồm ký tự CHỮ VÀ SỐ (Nếu chưa biết cách đặt có thể đặt:  KH + số tăng dần)
 • Tến khách hàng
 • Thông tin Địa chỉ, số điện thoại…
 • Nợ đầu Kỳ: Nợ hiện tại của khách hàng khi bắt đầu dung phần mềm (nhập 1 lần duy nhất)

III.  DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP (NCC)

+ Chức năng các nút bấm

 • NÚT “Ba chấm***” : Quay lại phần DANH MỤC
 • XÓA HẾT: xóa toàn bộ danh mục cũ
 • EXPORT: Tạo ra 1 file excel chứa Danh mục NHÀ CUNG CẤP

+ Bấm nút “XÓA HẾT” để xóa hết toàn bộ danh mục cũ hoặc click chuột lên MÃ NCC cần xóa để xóa từng NHÀ CUNG CẤP

Lưu ý:

 + tuyệt đối không xóa hay thêm hàng (cột).

 + Click đúp lên từng tiêu đề để sắp xếp danh mục theo thứ tự AnphaB

+ Thêm thông tin NHÀ CUNG CẤP

 • Mã Nhà Cung cấp  (MÃ NCC): Thông tin bắt buộc gồm ký tự CHỮ VÀ SỐ (Nếu chưa biết cách đặt có thể đặt:  NCC + số tăng dần)
 • Tến NHÀ CUNG CẤP
 • Thông tin Địa chỉ, số điện thoại…
 • Nợ đầu Kỳ: Nợ hiện tại của bạn đối với NCC khi bắt đầu dung phần mềm (nhập 1 lần duy nhất)

 

IV.  CÁC KHOẢN CHI

+ Chức năng các nút bấm

 • NÚT “Ba chấm***” : Quay lại phần DANH MỤC
 • XÓA HẾT: xóa toàn bộ danh mục cũ
 • EXPORT: Tạo ra 1 file excel chứa Danh mục CÁC KHOẢN CHI

+ Bấm nút “XÓA HẾT” để xóa hết toàn bộ danh mục cũ hoặc click chuột lên TỪNG KHOẢN CHI cần xóa để xóa từng KHOẢN CHI

Lưu ý:

 + tuyệt đối không xóa hay thêm hàng (cột).

 + Click đúp lên từng tiêu đề để sắp xếp danh mục theo thứ tự AnphaB

V.   DANH MỤC NHÂN VIÊN

 

+ Chức năng các nút bấm

 • NÚT “Ba chấm***” : Quay lại phần DANH MỤC
 • XÓA HẾT: xóa toàn bộ danh mục cũ
 • EXPORT: Tạo ra 1 file excel chứa Danh mục NHÂN VIÊN

+ Bấm nút “XÓA HẾT” để xóa hết toàn bộ danh mục cũ hoặc click chuột lên MÃ NV cần xóa để xóa từng NHÂN VIÊN

Lưu ý:

 + tuyệt đối không xóa hay thêm hàng (cột).

 + Click đúp lên từng tiêu đề để sắp xếp danh mục theo thứ tự AnphaB

+ Thêm thông tin NHÂN VIÊN

 • Mã NHÂN VIÊN  (MÃ NV): Thông tin bắt buộc gồm ký tự CHỮ VÀ SỐ (Nếu chưa biết cách đặt có thể đặt:  NV + số tăng dần)
 • Tến NHÂN VIÊN
 • Thông tin Địa chỉ, số điện thoại…
 • Mục số đơn, Doanh thu: PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT

TRUY CẬP
837.135